Spring naar de inhoud

Algemene voorwaarden

bChain
BE0786.696.229
smarthome@bchain.be
versie december 2022

1. Toepassingsgebied

Op alle leveringen van goederen en diensten door bChain zijn de Algemene Voorwaarden (AV), van toepassing. Voorts is het AV van bChain van toepassing op alle toekomstige transacties (d.w.z. na een eerste levering of dienst), ook indien de klant niet (meer) uitdrukkelijk op de toepasselijkheid van het AV is gewezen. Algemene voorwaarden van de klant die in strijd zijn met en/of afwijken van deze AV worden uitdrukkelijk niet erkend. Dit geldt ook in het geval dat een klant zijn eigen algemene voorwaarden hanteert, tenzij bChain schriftelijk instemt met het opnemen van de algemene voorwaarden van de derde. In dit geval en/of indien bijzondere voorwaarden voor individuele contracten schriftelijk zijn overeengekomen, zijn deze AV aanvullend van toepassing en dienen zij voor interpretatie. De orderbevestiging en/of de uitvoering van de order door bChain impliceert geen instemming met de algemene voorwaarden van de klant. Indien de klant tussenpersoon is, verbindt hij zich deze AV aan de eindgebruiker te binden en bChain schadeloos te stellen voor alle schade die bChain lijdt als gevolg van het niet binden van de AV.

2. Contractsluiting

2.1 De offertes van bChain zijn steeds vrijblijvend.
2.2 Informatie in catalogi, brochures en ander reclamemateriaal is niet bindend en maakt alleen deel uit van de overeenkomst indien daar in de orderbevestiging uitdrukkelijk naar wordt verwezen.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand hetzij door een schriftelijke orderbevestiging, hetzij door uitvoering van de order en/of uitvoering van de dienst.
2.4 De inhoud van de orderbevestiging is uitsluitend bepalend voor de contractuele omvang van levering en prestatie. Bij gebreke van een orderbevestiging, met name in geval van onmiddellijke uitvoering van de order en/of uitvoering van de dienst, is de inhoud van de afleveringsbon en/of de factuur doorslaggevend.
2.5 De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem opgegeven maten, alsmede voor de technisch juiste oplossing van verstrekte plannen en tekeningen en draagt zelf de nadelige gevolgen van onjuiste gegevens.
2.6 De inhoud van de orderbevestiging dient door de klant te worden gecontroleerd. Eventuele afwijkingen van de door de klant geplaatste bestelling dienen onverwijld schriftelijk te worden gemeld, zo niet komt de overeenkomst tot stand met de door bChain bevestigde inhoud.

3. Bestellen en sluiten van een overeenkomst in de webwinkel

3.1 De presentatie van de goederen in de webshop vormt geen bindend aanbod van bChain voor het sluiten van een koopovereenkomst.
3.2 Door het plaatsen van de bestelling in de webwinkel (“bestelling onder voorbehoud van betaling”), doet de klant een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst voor de goederen die zich in het winkelmandje bevinden.
3.3 bChain bevestigt de ontvangst van de bestelling van de klant door het sturen van een automatisch gegenereerde e-mail naar het door de klant opgegeven adres (orderbevestiging). Deze orderbevestiging dient enkel om de klant te informeren dat het order door bChain is ontvangen en vormt nog geen aanvaarding van het contractuele aanbod door bChain.
3.4 De aanvaarding van het aanbod komt slechts tot stand door een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van aanvaarding of door uitvoering van de opdracht en/of het verrichten van de dienst.

4. Betalings- en leveringsvoorwaarden

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de tussen bChain en de klant overeengekomen prijzen in euro’s en exclusief BTW. De prijzen die gelden op de dag van de bestelling worden in rekening gebracht.
4.2 Alle vervoers- en/of verpakkingskosten, vracht- en/of verzekeringskosten, douanerechten, vergoedingen en heffingen zijn ten laste van de klant. Dit geldt ook indien franco levering is overeengekomen. Vrachtkosten worden niet voorgeschoten. De goederen worden slechts verzekerd op kosten en uitdrukkelijk verzoek van de klant. De leverancier zal bChain op eerste verzoek vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake.
4.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging en gelden onder voorbehoud van wijziging van de fabricagekosten.
4.4 Voor orders en/of overeenkomsten met een waarde van EUR 500,00 of meer is bChain gerechtigd een aanbetaling van 30% van het orderbedrag te verlangen. De aanbetaling dient te gebeuren binnen 8 dagen na ontvangst van de orderbevestiging.
4.5 bChain is pas verplicht tot uitvoering van de opdracht en/of de dienst wanneer de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, alle technische en commerciële leveringskwesties zijn opgehelderd en bChain alle documenten heeft ontvangen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.
4.6 De leveringstermijnen en -data worden door bChain zoveel mogelijk in acht genomen. bChain behoudt zich het recht voor om een leveringstermijn van 30 dagen te hanteren. Overeengekomen leveringstermijnen gelden steeds bij benadering en kunnen door bChain worden overschreden zonder dat daaraan voor bChain nadelen (b.v. betaling van vertragingsrente) zijn verbonden.
4.7 Indien een levering niet mogelijk is ten gevolge van leveringsmoeilijkheden en/of prijsstijgingen bij leveranciers en/of bij de producent, heeft bChain het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4.8 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deelleveringen toegestaan.
4.9 Bij opdrachten die uit meerdere deelstappen bestaan (bijv. programma’s en trainingen), is bChain gerechtigd te factureren na voltooiing van elke afzonderlijke deelstap. bChain is alleen verplicht om verdere deelstappen uit te voeren wanneer de klant reeds voor gefactureerde deelstappen heeft betaald.
4.10 De facturen zijn onmiddellijk na ontvangst betaalbaar, strikt netto. Bankoverschrijvingen worden pas als betaling beschouwd bij ontvangst op de rekening van bChain.
4.11 Tenzij anders is overeengekomen, aanvaardt bChain uitsluitend vooruitbetaling.
4.12 bChain is niet verplicht cheques of wissels te accepteren. In geval van aanvaarding wordt de verplichting eerst geacht te zijn nagekomen, wanneer deze papieren zijn gedekt en geïnd.
4.13 Indien na het sluiten van de overeenkomst sprake is van een aanzienlijke verslechtering van de financiële omstandigheden van de klant, is bChain gerechtigd openstaande maar nog niet vervallen factuurbedragen onmiddellijk opeisbaar te stellen en/of vooruitbetalingen of zekerheden te verlangen.
4.14 Verrekening met tegenvorderingen van welke aard dan ook is uitgesloten, tenzij de vordering uitdrukkelijk schriftelijk door bChain is erkend en/of in rechte is vastgesteld.

5. Vertraging

5.1 Indien de goederen niet op de overeengekomen dag van levering in ontvangst worden genomen, is bChain gerechtigd de goederen voor een periode van maximaal 6 weken voor rekening en risico van de afnemer zelf of bij een expediteur op te slaan. Evenzo heeft bChain het recht om ofwel aan te dringen op nakoming van de overeenkomst, ofwel de overeenkomst te ontbinden, met inachtneming van een redelijke respijttermijn, en elders over de goederen te beschikken.
5.2 Indien de klant in gebreke blijft met de betaling, heeft bChain het recht om ofwel zich terug te trekken uit het contract door een respijtperiode van 5 werkdagen (maandag – vrijdag) in te stellen, ofwel aan te dringen op de uitvoering van het contract. bChain behoudt zich het recht voor om alle uit het verzuim voortvloeiende schade te vorderen. In het bijzonder heeft bChain het recht om, naar haar keuze, een vergoeding voor de werkelijk geleden schade of een vertragingsrente van 1% van het factuurbedrag per maand in rekening te brengen.
5.3 In geval van een betalingsachterstand verplicht de klant zich om de gemaakte aanmanings- en incassokosten aan bChain te vergoeden, voor zover deze noodzakelijk zijn voor een passende rechtsgang.
5.4 bChain is gerechtigd binnenkomende betalingen van de klant in de eerste plaats te verrekenen met aanmanings- en incassokosten alsmede de kosten van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso, vervolgens met de lopende vertragingsrente en tenslotte met het openstaande kapitaal.
5.5 Indien de klant met een gedeeltelijke betaling in gebreke is, is bChain gerechtigd onmiddellijke betaling van openstaande maar nog niet vervallen factuurbedragen te verlangen en/of vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 bChain behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor totdat de koopprijs geheel is voldaan.
6.2 De klant draagt het risico voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, in het bijzonder voor het risico van vernietiging, verlies of bederf. Tot zekerheid van de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken is de afnemer verplicht de afgeleverde zaken afdoende te verzekeren tegen alle risico’s die in het kader van een normale bedrijfsuitoefening te voorzien zijn.
6.3 De klant is gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. Totdat de koopprijs volledig aan bChain is betaald, draagt de klant aan bChain alle vorderingen en zekerheidsrechten over die hem uit hoofde van de doorverkoop wegens betaling toekomen. De klant is verplicht deze opdrachten in zijn boeken te noteren.
6.4. Indien de voorwaardelijke koper tegen contante betaling verkoopt, draagt hij de wederverkoopopbrengst bij wijze van vervroegd bezit over aan bChain.
6.5 Bij verwerking of verbinding van onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken met zaken van derden strekt de eigendom van bChain zich naar rato van de waarde van de aandelen ook uit tot de nieuwe zaak.
6.6 Indien de door bChain geleverde zaken en/of de door bewerking daarvan ontstane zaken tot het eigendom van een derde gaan behoren, zodat deze door de onlosmakelijke verbondenheid met het eigendom eigenaar wordt van de door BChain geleverde zaken, draagt de afnemer alle vorderingen op de derde ter hoogte van de waarde van de door bChain geleverde zaken aan bChain over.
6.7 Verpanding of overdracht tot zekerheid van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken ten gunste van derden is zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van bChain niet toegestaan. bChain moet onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van elke inbeslagneming door derden.
6.8 In geval van terugneming van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zal een redelijke prijsvermindering van tenminste 30% van de factuurwaarde worden toegepast.
6.9 De klant verplicht zich bChain voor het aanvragen van een insolventieprocedure op de hoogte te stellen, zodat bChain de onder eigendomsvoorbehoud geleverde en aan bChain toebehorende zaken kan terugnemen.

7. Overdracht van risico

Het risico van toevallige verslechtering of toevallige teloorgang gaat over op de klant bij de verzending en/of afhaling van de goederen door de klant of diens gemachtigde of door de vervoerder of diens gemachtigde.

8. Kennisgeving van gebreken

8.1 Gebreken dienen onmiddellijk na ontvangst van de levering, uiterlijk binnen een week, schriftelijk te worden gemeld. Duidelijk zichtbare gebreken echter onmiddellijk na ontvangst van de levering, verborgen gebreken onmiddellijk na ontdekking ervan, anders zijn garantie- en schadeclaims alsmede het recht op betwisting van fouten ten gevolge van gebreken uitgesloten.
8.2 De kennisgeving van gebreken moet voldoende worden gemotiveerd en met passende bewijsstukken worden gestaafd.
8.3 De kennisgeving van gebreken geeft de klant niet het recht om het factuurbedrag geheel of gedeeltelijk in te houden.

9. Garantie

9.1 Geringe technische afwijkingen en/of afwijkingen van een voorbeeld en/of brochure waarop de aanbieding en/of orderbevestiging is gebaseerd (met name ten aanzien van afmetingen, gewicht, kwaliteit en/of kleur), die geen invloed hebben op het beoogde gebruik, zijn onopvallende gebreken en worden geacht op voorhand te zijn goedgekeurd.
9.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat bChain niet in voor de interoperabiliteit van haar producten met andere producten en/of systemen. bChain is te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
9.3 Bij nieuwe goederen garandeert bChain – met uitzondering van artikel 9.1 en artikel 9.2 – voor elk gebrek dat aanwezig is op het moment van de eigendomsoverdracht en dat zich manifesteert binnen 24 maanden (garantieperiode).
9.4 Het recht van de klant op garantie alsmede aanspraken die voortvloeien uit een prijsvermindering of uit de ontbinding van de overeenkomst verjaren drie maanden na het verstrijken van de garantietermijn volgens artikel 9.3 (verjaringstermijn).
9.5 Het recht op garantie is beperkt voor slijtageonderdelen waarvan de normaal te verwachten levensduur korter is dan de garantieperiode van 24 maanden.
9.6 In het geval van softwareproducten en/of programmadiensten bestaat het recht op garantie slechts indien het gebrek reproduceerbaar is en schriftelijk wordt gemeld binnen 4 weken na de overdracht van het risico.
9.7 De actualiseringsplicht voor goederen met digitale elementen evenals voor digitale diensten is uitgesloten – tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
9.8 bChain heeft het recht te kiezen tussen verbetering, vervanging of prijsvermindering indien er slechts sprake is van een gering gebrek. Verschillende pogingen tot verbetering zijn toegestaan.
9.9 In geval van beëindiging van het contract wordt de eventuele terugbetaling berekend op basis van de aankoopprijs, verminderd met een redelijke gebruiksvergoeding en een eventuele waardevermindering.
9.10 De garantieperiode wordt niet verlengd en/of onderbroken door pogingen om gebreken te verhelpen.
9.11 Pogingen om gebreken te verhelpen worden altijd ondernomen zonder erkenning van enige wettelijke verplichting.
9.12 bChain is niet verplicht om te proberen gebreken te verhelpen, zolang de klant openstaande vorderingen niet heeft voldaan.
9.13 Het recht op garantie vervalt onmiddellijk indien de klant of een niet door bChain gemachtigde derde wijzigingen in of reparaties aan de goederen heeft verricht.
9.14 De klant zal steeds moeten bewijzen dat het gebrek reeds aanwezig was op het ogenblik van de risico-overdracht.
9.15 Om aanspraak op garantie te kunnen maken, dienen de goederen bij bChain te worden ingeleverd of aan bChain te worden toegezonden, onder vermelding van het factuurnummer, de factuurdatum en het gebrek. De klant draagt de kosten voor verzending naar bChain, alsmede het risico van eventueel verlies. Indien de door bChain geleverde producten en/of de door verwerking daarvan ontstane zaken een wezenlijk deel gaan uitmaken van het eigendom van een derde, verbindt de klant zich ertoe alle medewerking te verlenen die nodig is om het gebrek te verhelpen – in het bijzonder toegang tot de gebrekkige zaak.
9.16 Onaangekondigde retourzendingen of retourzendingen die niet volgens afspraak zijn gemarkeerd, worden onverwerkt teruggezonden en er wordt een bedrag van EUR 20,00 in rekening gebracht.
9.17 Indien blijkt dat het product waarover is gereclameerd geen gebreken vertoont of dat de foutieve informatie onjuist was, wordt een minimumbedrag van EUR 20,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

10. Vergoeding en aansprakelijkheid

10.1 bChain is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondeskundig of oneigenlijk gebruik, bediening en/of installatie, natuurlijke slijtage, onjuiste of onzorgvuldige behandeling en/of opslag.
10.2 Tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald, is bChain slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door grove schuld of opzet aan de zijde van bChain, ongeacht of het directe of indirecte schade betreft, gevolgschade veroorzaakt door een gebrek zoals met name verhuis- en installatiekosten of gederfde winst. Dit geldt echter niet voor lichamelijk letsel.
10.3 Vorderingen tot schadevergoeding verjaren 6 maanden na kennisneming van de schade en de schadelijdende partij.

11. Overmacht

11.1 In geval van een externe elementaire gebeurtenis die zelfs door het betrachten van de grootst mogelijke zorgvuldigheid niet voorkomen had kunnen worden en die zo buitengewoon is dat zij niet als een typisch bedrijfsrisico kan worden beschouwd (overmacht), zoals met name arbeidsconflicten, oproer, gewapende of terroristische conflicten, epidemieën, pandemieën, officiële maatregelen zoals quarantainebevelen, enz. wordt de prestatieplicht van de contractanten voor de duur van de gebeurtenis opgeschort.
11.2 Punt 10.1 is met name ook van toepassing op bedrijfs- en verkeersstoringen, wanprestaties van onderleveranciers, transportonderbrekingen en/of productiestops, voor zover deze gebeurtenissen te wijten zijn aan overmacht.
11.3 Punt 10.1 is ook van toepassing indien bChain op het moment van de gebeurtenis in verzuim is.
11.4 Wederzijdse vorderingen tot schadevergoeding zijn uitgesloten. bChain zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van belemmeringen in de uitvoering als gevolg van overmacht.
11.5 Andersluidende bedingen worden uitdrukkelijk niet erkend.

12. Productaansprakelijkheid

12.1 De klant ziet uitdrukkelijk af van het recht om aanspraken op schadevergoeding te doen geldend voor materiële schade die is veroorzaakt door producten die hij overwegend in zijn bedrijf heeft gebruikt.
12.2 De klant verplicht zich – indien hij producten doorverkoopt aan een andere ondernemer – de bepaling conform artikel 12.1 aan zijn klant over te dragen en bChain te vrijwaren voor alle schade die bChain lijdt als gevolg van het niet overdragen van de bepaling.
12.3 Aanspraken op regres zijn uitgesloten, tenzij de klant bewijst dat het gebrek in de sfeer van bChain is ontstaan en ten minste aan grove nalatigheid is te wijten.

13. Intellectuele eigendom en gegevensbescherming

13.1 bChain of haar licentiegevers zijn rechthebbende op alle auteursrechten op de overeengekomen diensten (programma’s, programmadocumentatie, etc.). Aan de klant wordt uitsluitend het recht verleend om de software, na betaling van de overeengekomen vergoeding, uitsluitend voor eigen doeleinden te gebruiken, uitsluitend voor de in de overeenkomst gespecificeerde hardware en ten belope van het aantal gekochte licenties voor gelijktijdig gebruik op meerdere werkstations.
13.2 Slechts een licentie tot gebruik van het werk wordt verkregen door het contract waarop deze AV zijn gebaseerd. Elke reproductie, verwerking, verspreiding en/of terbeschikkingstelling door de klant is uitdrukkelijk verboden.
13.3 De deelname van de klant aan de productie van de software leidt niet tot het verkrijgen van rechten die verder gaan dan het gebruik dat is bepaald in de overeenkomst waarop deze AV zijn gebaseerd.
13.4 Iedere inbreuk op de auteursrechten van bChain geeft aanleiding tot het vorderen van een voorlopige voorziening, verweer en schadevergoeding, in welk geval volledige voldoening zal worden voldaan.
13.5 Het is de klant toegestaan afzonderlijke kopieën te maken voor archiverings- en gegevensback-updoeleinden, op voorwaarde dat de software geen uitdrukkelijk verbod van de zijde van de licentiegever of van derden bevat en dat alle auteursrechten en eigendomsvermeldingen ongewijzigd op deze kopieën worden overgebracht.
13.6 Indien openbaarmaking van de interfaces noodzakelijk is voor het tot stand brengen van interoperabiliteit van de software, dient dit door de klant tegen vergoeding van kosten bij bChain te worden aangevraagd. Indien bChain niet aan deze eis voldoet en decompilatie plaatsvindt in overeenstemming met de auteurswet, mogen de resultaten uitsluitend worden gebruikt om interoperabiliteit tot stand te brengen.
13.7 Aan de klant verstrekte gegevens en documenten, zoals met name afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en voorbeeldproducten, zijn het intellectuele eigendom van bChain. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van bChain mogen zij niet worden verveelvoudigd, bewerkt, ter beschikking gesteld van particulieren en/of het publiek en/of verspreid.
13.8 De verstrekte gegevens en documenten zijn onderworpen aan strikte geheimhouding en mogen niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van bChain aan derden toegankelijk worden gemaakt.
13.9 Na de contractuele uitvoering van de dienst moeten de door bChain overgedragen gegevens en documenten onmiddellijk, controleerbaar en volledig worden gewist of anderszins door de klant of zijn medewerkers worden vernietigd of, op verzoek van bChain, aan hen worden teruggegeven.

14. Plaats van uitvoering

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de plaats van uitvoering steeds de statutaire zetel van bChain.

15. Subsidiaire overeenkomsten

Mondelinge nevenafspraken bij contracten waarop deze AV zijn gebaseerd en/of bij deze AV zijn niet toegestaan. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de contracten waarop deze AV zijn gebaseerd, moeten schriftelijk geschieden om geldig te zijn. Dit geldt ook voor elke ontheffing van het vereiste van een schriftelijk formulier.

16. Correspondentie en elektronische zakelijke transacties

16.1 Alle correspondentie tussen de klant en bChain geschiedt onder vermelding van het ordernummer.
16.2 Juridische verklaringen tussen de klant en bChain, zoals met name orders, orderbevestigingen, nevenafspraken, etc., voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste indien zij per e-mail worden verzonden.

17. Bevoegdheid en rechtskeuze

De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen in verband met deze AV en/of de contractuele relaties tussen bChain en haar klanten waarop deze AV zijn gebaseerd, is de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van bChain.

18. Scheidbaarheidclausule

Indien afzonderlijke bepalingen in deze AV ongeldig, nietig en/of niet rechtsgeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht. Een juridisch onwerkzame, ongeldige en/of nietige bepaling wordt vervangen door een juridisch werkzame en geldige bepaling die het economische doel van de te vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.

19. Retourbeleid

Goederen aangekocht door de klant kunnen binnen 14 dagen geretourneerd worden aan bChain als de officiële en originele zegel niet verbroken is geweest. De verzendkosten zijn ten laste van de klant. Een retour dient aangevraagd te worden via smarthome@bchain.be.